⌂GlucoHorse

Algemene Voorwaarden

Onderstaande tekst omvat de uitgebreide leverings- en betalingsvoorwaarden van GlucoSportivo. De belangrijkste punten zijn:

- Goederen worden pas geleverd nadat de betaling werkelijk gebeurd is, met andere woorden, nadat het verschuldigd bedrag op de rekening van GlucoSportivo werd overgemaakt.

- Onder uitzonderlijke omstandigheden (bv. dringende levering), en alleen na duidelijke telefonische afspraak of afspraak per email, kunnen goederen geleverd worden vóór de betaling heeft plaats gevonden. In dat geval is de klant verplicht om het verschuldigd bedrag te betalen binnen tien (10) kalenderdagen na levering.

- Iedere klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na levering van de bestelling van zijn aankoop af te zien. Dit geldt enkel voor goederen waarvan de verpakking niet werd aangebroken, dat wil zeggen, waarvan de veiligheidssluiting niet werd geopend. Indien de klant beslist om van zijn aankoop af te zien, is hij verplicht om de goederen op zijn kosten naar GlucoSportivo terug te sturen.

- GlucoSportivo doet er alles aan om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. De gemiddelde leveringstermijnen worden echter alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis. Vertragingen wettigen geenszins een vermindering van de prijs, of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van GlucoSportivo

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

GlucoSportivo : De onderneming GlucoSportivo, die voornamelijk handelt vanaf de website www.glucohorse.com, met adres te Diksmuide, België.

Product: Het product dat (of de producten die) door het sluiten van een overeenkomst tussen de klant en GlucoSportivo, binnen een redelijke termijn aan de klant geleverd dient te worden, en waarvoor de klant een bepaalde prijs dient te betalen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de genoemde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van GlucoSportivo. Bij het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis genomen van, en zich akkoord verklaard met deze voorwaarden.

2.2 Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken of de vrederechter van Diksmuide bevoegd.

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met klanten binnen Nederland en België.

Artikel 3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan door GlucoSportivo zijn vrijblijvend, tot de klant een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen. Indien GlucoSportivo de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. De klant heeft in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan GlucoSportivo te melden.

3.2 Iedere klant die via de website www.glucohorse.com een bestelling heeft geplaatst, ontvangt per e-mail een bevestiging die de volgende informatie bevat : (a) een omschrijving van het product dat werd aangekocht, en het aantal aangekochte producten; (b) de totaalprijs van de bestelling; (c) de naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd; (d) het e-mailadres van glucohorse.com.

3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Transport

Alle goederen worden door GlucoSportivo met grote zorg verpakt en verzonden. Het risico van het transport wordt door GlucoSportivo gedragen.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Goederen worden pas verzonden en geleverd na ontvangst van de betaling, met andere woorden zodra het verschuldigd bedrag op de rekening van GlucoSportivo staat.

5.2 Onder uitzonderlijke omstandigheden (bv. dringende levering), en alleen na duidelijke telefonische afspraak of afspraak per email, kunnen goederen geleverd worden vóór de betaling heeft plaats gevonden. In dat geval dient de klant het verschuldigd bedrag te betalen binnen tien (10) kalenderdagen na levering.

5.3 Eén keer betaald, worden alle goederen zo snel mogelijk geleverd. De gemiddelde levertijd loopt van één tot drie dagen (te rekenen vanaf de datum van ontvangst der betaling). De gemiddelde leveringstermijnen worden echter alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis. Vertragingen wettigen geenszins een vermindering van de prijs, of schadeloosstellingen van welke aard ook.

5.4 Als de aangegeven leveringstermijn overschreden wordt, zal GlucoSportivo de klant hier van per e-mail op de hoogte brengen, voor zover tenminste GlucoSportivo zelf zicht heeft op de vertraging.

5.5 GlucoSportivo heeft het recht om uitzonderlijk tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt geleverd.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat de klant het bestelde product heeft ontvangen, heeft hij het recht om zonder opgave van reden binnen veertien kalenderdagen na ontvangst, van zijn aankoop af te zien. Dit geldt enkel voor goederen waarvan de verpakking niet werd aangebroken, dat wil zeggen, waarvan de veiligheidssluiting niet werd geopend.

Indien de klant van zijn aankoop wenst af te zien, moet hij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan GlucoSportivo te melden. In dat geval is de klant verplicht om het onaangebroken product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar GlucoSportivo, hetzij op het adres GlucoSportivo, Postbus 1, 8600 Diksmuide, België hetzij op het adres GlucoSportivo, Postbus 49, 4500 AA Oostburg, Nederland. De klant dient zelf de kosten en het risico van het terugsturen te dragen.

6.3 Indien de klant beslist om van zijn aankoop af te zien, zoals in 6.1 en 6.2 omschreven, zal GlucoSportivo ten laatste binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen, het reeds betaalde bedrag volledig aan de klant terugbetalen.

6.4 GlucoSportivo behoudt het recht om teruggestuurde producten te weigeren, of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te betalen, als het product door toedoen of voor risico van de klant beschadigd werd. In dat geval zal GlucoSportivo de klant schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte brengen).

Artikel 7. Garanties & Klachten

7.1 GlucoSportivo verbindt zich er toe om producten van goede kwaliteit en in goede staat aan zijn klanten te leveren.

7.2 Indien de kwaliteit of de staat van de geleverde goederen niet aan de eisen zou voldoen, dient een klant zo vlug mogelijk na ontvangst schriftelijk (e-mail of brief) zijn klachten kenbaar te maken bij GlucoSportivo.

7.3 GlucoSportivo zal proberen om een eventuele klacht binnen de tien dagen op te lossen. Indien GlucoSportivo aanneemt dat de klacht terecht is, dan zal het geleverde product zonder verdere kosten door een identiek product worden vervangen. GlucoSportivo zal de klant hiervan schriftelijk (email of brief) op de hoogte brengen. In dat geval kan de klant wel gevraagd worden om eerst het dubieus product terug te sturen naar GlucoSportivo.

Artikel 8. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

8.1 GlucoSportivo is niet verplicht tot het nakomen van aangegane verplichtingen tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Omstandigheden in de zin van artikel 8.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 9. Copyright

9.1 Alle afbeeldingen, tekst, en layout op de website www.glucohorse.com worden beschermd door copyright. Materiaal van deze website mag noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, overgenomen, of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijkelijke en voorafgaande toestemming van GlucoSportivo, en/of zonder bronvermelding.

Artikel 10. Disclaimer

Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. De informatie op de website www.glucohorse.com werd zo volledig en accuraat mogelijk samengesteld. Toch kan deze informatie het advies van een dierenarts niet vervangen.